Opći uvijeti

Opći uvijeti

UVJETI NAJMA BRODA - GULET AURUM 2015

1. Cijena najma broda uključuje:
Čarter u ugovorenom vremenu, dolazak i odlazak broda iz luke ukrcaja i iskrcaja, gorivo i mazivo za 4 sata dnevnog krstarenja motorom po izabranoj ruti, posadu broda i njihovu prehranu, upotrebu specificirane opreme broda, osiguranje broda, posade i putnika, i do 6 sati rada generatora dnevno.

2. troškove u lukama i marinama, ulaznice u nacionalne parkove, trošak ukrcaja i iskrcaja po posebnom zahtjevu klijenata u drugim lukama, transfere, PDV, dnevno više od 4 sata rada motora, boravišnu pristojbu, one-way Dubrovnik 1.000,00€. Cijena svakog dodatnog sata krstarenja s uključenim motorom iznosi 80 EUR., cijena svakog dodatnog sata korištenja generatora (više od 6 sati dnevno) je 20,00€/sat.

3. Dodatno:
na zahtijev hostessa - 130,00€ po danu.

4. Plaćanje:
Ugovorena cijena se uplaćuje 50% kod rezervacije a ostatak od 50% najmanje 45 dana prije početka krstarenja.
Zagrebacka banka d.d.
Zagreb Account: 2360000-1101934360
IBAN: HR8523600001101934360
(S.W.I.F.T. Code: ZABA HR 2X)
OIB: 50286165539

5. Krstarenja:
Plovidba se može ugovoriti u hrvatskim teritorijalnim vodama po predloženim rutama a kapetan je ovlašten izmijeniti rutu iz razloga sigurnosti plovidbe zbog vremenskih prilika ili nemogućnosti pristajanja u planiranim lukama iz objektivnih okolnosti.

6. Opcije hrane:
Polupansion je obvezan i za cijenu od 330,00 eura po osobi tjedno obuhvaća doručak i ručak kao i besplatnu vodu, kavu i čaj tokom cijelog dana. Puni pansion košta 400,00 eura po osobi tjedno i obuhvaća doručak, ručak i večeru kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića bez ograničenja. Puni pansion je fakultativan. Uobičajeno je doručak od 8 do 9 sati, ručak od 13 do 14 sati a večera od 19 do 21 sati. Bar radi do 23 sata. Za dopunska plaćanja hrane i napitaka po cjeniku na brodu vodi se evidencija a plaćanje je na kraju putovanja kapetanu ili drugom ovlaštenom predstavniku GAĆINA ADRIATIC CHARTER-a. GAĆINA ADRIATIC CHARTER je obvezan brod opskrbiti svime potrebnim za hranu i napitke a eventualne specijalne želje i narudžbe moraju biti dostavljene ranije prije putovanja. Nije dopušteno donositi na brod hranu i napitke ukoliko nije posebno ugovoreno kao opcija sa GAĆINA ADRIATIC CHARTER-om. Djeca do 10 godina na cijenu pansiona imaju popust 50%,djeca do 2 godine ne plaćaju ništa, djeca do 12 god. 30% popust.

7. U slučaju nemogućnosti broda za isplovljenje, GAĆINA ADRIATIC CHARTER će osigurati drugi alternativni brod iste ili bolje kvalitete. U slučaju da je brod manje kvalitete cijena će se korigirati na niže razmjerno manjoj kvaliteti broda. Odgovornost GAĆINA ADRIATIC CHARTER-a za neispunjenje obveze limitirana je po svim osnovama do primljene cijene za putovanje. U slučaju kvara na brodu GAĆINA ADRIATIC CHARTER se obvezuje u roku od 24 sata kvar popraviti ili osigurati drugi brod a za to vrijeme klijent nema pravo na prigovor ili smanjenje cijene putovanja.

8. U slučaju odustajanja klijenta od putovanja: GAĆINA ADRIATIC CHARTER zadržava pravo naplate:
- 30% od pune cijene za odustajanje 2 ili više mjeseci prije putovanja,
- 50% od pune cijene za odustajanje 59 do 30 dana prije putovanja,
- 100% od pune cijene za odustajanje unutar 30 dana prije početka putovanja.
Klijent i GAĆINA ADRIATIC CHARTER se u takovom slučaju mogu sporazumjeti o izmjeni aranžmana pod istim uvjetima. Klijent može ustupiti svoje pravo drugim osobama pod istim uvjetima. GAĆINA ADRIATIC CHARTER ni u kom slučaju ne odgovara niti je dužna umanjiti cijenu ukoliko dođe do skraćenja putovanja voljom i iz razloga traženja klijenta te ne snosi druge troškove koji bi zbog toga mogli nastati. Kod započetog putovanja ne može doći do izmjene putnika bez odobrenja GAĆINA ADRIATIC CHARTER-a.

9. GAĆINA ADRIATIC CHARTER zadržava pravo otkazati ili skratiti putovanje iz razloga koji se nisu mogli predvidjeti. Ako do toga dođe prije ukrcaja GAĆINA ADRIATIC CHARTER će ponuditi alternativu klijentu a ako do sporazuma ne dođe vratiti će primljeni novac u cijelosti. U slučaju skraćenja za vrijeme putovanja GAĆINA ADRIATIC CHARTER se obvezuje vratiti razmjeran dio novca neiskorištenog putovanja. GAĆINA ADRIATIC CHARTER će putovanje završiti u planiranoj luci prema dogovorenoj ruti osim za slučaj vremenskih prilika kada je plovidba nemoguća radi sigurnosti te će tada dovesti putnike do prvog najbližeg mjesta sa pogodnim javnim prijevozom radi stizanja na odredište. U svakom pogledu odgovornost je limitirana maksimalno na iznos primljene naknade za putovanje.

10. Sve ekstra troškove klijenti plaćaju na kraju putovanja kapetanu ili predstavniku GAĆINA ADRIATIC CHARTER-a ( lučke takse, takse marina, ulaznice, dopunsku hranu i napitke , boravišnu pristojbu ili što slično). Transferi drugim firmama ili što drugo ( najam glisera i slično) plaća se prema uvjetima tih firmi njima direktno ili preko GAĆINA ADRIATIC CHARTER-a.

11. Putnici su se dužni pridržavati uputa kapetana glede sigurnosti plovidbe. Brod plovi danju a ne po noći osim po izričitom sporazumu sa GAĆINA ADRIATIC CHARTER-om ili za slučaj potrebe po ocjeni kapetana broda. Pušenje u zatvorenim prostorima broda je zabranjeno a putnici su se dužni pridržavati zakonskih pravila glede ronjenja, ribarenja, plovidbe čamcem, skijanja na vodi te propisa o zaštiti prirode.

12. Radno vrijeme posade je maksimalno do 24 sata a nakon toga se smatra prekovremenim radom.

13. Putnici su upozoreni da se nalaze na drvenom brodu te o količini vode i goriva na brodu pa prigovori za slučaj pucketanja drveta, prodora kiše ili maritimnih sposobnosti drvenog broda nisu dopušteni.

14. Ukrcaj je u 17 sati na dan dolaska a iskrcaj u 9 sati na dan završetka putovanja.

15. Agencija i klijenti su obvezni GAĆINA ADRIATIC CHARTER prije putovanja izvijestiti o tome da li putnici boluju od kakove bolesti ( zarazne, kronične ili alergije) kao i da li imaju prehrambenih ograničenja u bilo kom pogledu.

16. Sve primjedbe i prigovori će se rješavati na licu mjesta sa kapetanom ili direktno sa predstavnikom GAĆINA ADRIATIC CHARTER-a. Eventualne primjedbe koje se nisu mogle otkloniti moraju biti date u pismenom obliku prije kraja putovanja. U dnevniku broda postoji rubrika primjedba gosta a može biti dana i na posebnom papiru. U slučaju sudskog spora nadležan je sud u Šibeniku.

17. Uvjeti najma broda sastavni su dio ugovora o charteru.